Nieuwsbrief nummer 60 februari 2014

Aan onze donateurs,

In deze nieuwsbrief treft u weer informatie aan over onze stichting. U leest over de ‘Kern met Pit’ trofee die we hebben gewonnen, over de opening van een fototentoonstelling en de vertoning van een film (beide op zondag 9 februari a.s.); verder over een lezing op 13 april, over de openstellingen van de aula en de rondleidingen in de komende maanden. Ook vragen wij uw aandacht voor de contributiebetaling in 2014 en de restauratie die over een paar maanden gaat beginnen.
Als u de begraafplaats met het openbaar vervoer bezoekt, dan dient u buslijn 6 van Arriva te gebruiken en uit te stappen aan de Zijlsingel. Deze bus gaat tussen Leiden CS en Leyhof Leiderdorp v.v.

Voorwoord van de voorzitter
Al zijn de kruitdampen van ons jubileum nog maar net opgetrokken, stilzitten is er voor het bestuur bepaald niet bij. De openstellingen met de rondleidingen trekken steeds meer publiek, de restauratie van de graven gaat beginnen, wij winnen een mooie prijs en de voorjaarslezing belooft heel bijzonder te worden. Er is een klein probleem. Voor de openstellingen hebben wij, vanwege de grote belangstelling, dringend behoefte aan extra  gastvrouwen.  Wie  meldt  zich  aan  (graag  een  email  naar   secretariaatgroenesteeg@gmail.com  of telefonisch 071-5891226)?
Op deze natte sombere dagen is het heel goed toeven op de begraafplaats. Een wandeling, het boek van Lodewijk Kallenberg in de hand, het zoeken naar een bijzondere Leienaar. De intense vreugde als je die vindt. Groots waren ze in hun tijd, dienstbaar aan de stad. Aan ons de taak dat ze niet vergeten worden.

Begraaf plaats Groenesteeg winnaar ‘Kern met Pit’, editie 2013, provincie Zuid-Holland
Het bestuur en de vrijwilligers van de begraafplaats Groenesteeg zijn winnaar geworden van de trofee ‘Kern met Pit’, editie 2013, provincie Zuid-Holland. Naast de eer was er een geldbedrag van € 2.500. Op zaterdag 18 januari jl. werd in Het Leidse Volkshuis door Han Weber, gedeputeerde van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, deze trofee uitgereikt aan Anneke Jesse en Toke Krak. ‘Kern met Pit’ is een project van de vereniging Koninklijke Nederlandsche Heide- maatschappij (KNHM), die organisaties en personen uitdaagt om de leefbaarheid te verbeteren van hun straat, wijk of woonplaats en dit binnen een jaar te realiseren.
De Stichting Begraafplaats Groenesteeg heeft volgens de jury: De begraafplaats niet alleen toegankelijk gemaakt, maar middels tal van projecten en activiteiten zo op de kaart gezet, dat je als Leidenaar bijna je best moet doen om niet te weten, dat er een begraafplaats is aan de Groenesteeg. De jury heeft bijzonder veel waardering voor de veelheid en diversiteit van activiteiten die de vrijwilligers van de Stichting tot instandhouding van begraafplaats Groenesteeg in 2013 gerealiseerd hebben.

Op 29 maart is de landelijke finale van ‘Kern met Pit’, waarin de historische begraafplaats Groenesteeg namens de provincie Zuid-Holland de strijd aangaat met elf andere provinciale winnaars voor de landelijke trofee van ‘Kern met Pit’.

Stem op Groenesteeg voor de landelijke trofee Kern met Pit vanaf 1 februari
Wij danken de donateurs die op ons hebben gestemd; mede hierdoor hebben wij de trofee van Zuid-Holland gewonnen. Voor de landelijke finale hebben wij uw steun weer nodig, liefst zelfs nog meer stemmen! Probeer ook uw familie, vrienden en kennissen te vragen dit te doen. Stemmen kunt u door te klikken op Website Kern met Pit... en stem daar op het project Historische Begraafplaats Groenesteeg als openbaar park. Het kost u nog geen minuut en het kan ons eeuwige roem en ook € 3.000 euro opleveren. Doen s.v.p.!!

Van de penningmeester: betaling contributie en belastingaftrek
Wij vragen via deze nieuwsbrief de donateurs om hun contributie over 2014 over te maken op IBAN rekeningnummer NL49INGB0004285277 t.n.v. Stichting tot instandhouding begraafplaats Groenesteeg Leiden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. De minimum contributie bedraagt € 12, maar voor een extra bijdrage zijn wij u natuurlijk bijzonder erkentelijk.
Ook willen wij u wijzen op de mogelijkheid om donateur voor het leven te worden. Dit kunt u door eenmalig € 144 over te maken. Omdat onze Stichting als ANBI is genoteerd is deze gift voor 125%, dus voor
€ 180, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Wellicht dat dit voor u een interessante optie is.
Donateurs voor het leven zijn uiteraard geen contributie verschuldigd. .

 Zondag  9  februari : opening fotogalerij en vertoning film ‘Herbegrafenis’ Diederik van Leyden  Gael
Op zondag 9 februari 2014 wordt exclusief voor onze donateurs en de deelnemers aan de begrafenisstoet om 14.00 uur door Tineke de Boer, die na 25-jaar trouwe dienst onlangs als bestuurslid is teruggetreden, een fotogalerij in de aula geopend. Aansluitend wordt een film vertoond. Zowel de foto’s als de film hebben betrekking op de ‘Herbegrafenis’ van Diederik van Leyden Gael op 2 november jl., het slotstuk van ons zo succesvol verlopen jubileumjaar. Daarna wordt aan de aanwezigen een drankje aangeboden   en   kan   men   kijken   naar   een fotorapportage van zo’n 200 foto’s die op 2 november zijn gemaakt. De foto’s zijn genomen door leden van de LAFV (Leidse Amateur Fotografen Vereniging), de film is gemaakt door de LSVL (Leidse Smalfilm en Video Liga). Deze middag is exclusief voor onze donateurs en de deelnemers aan de begrafenisstoet. Op  16  maart  a.s.  is  er  een  openbare vertoning van de foto’s en de film.

Van de secretaris: emailadres; vernieuwde website telt bijna 100.000 hits en jaarverslag
De nieuwsbrief wordt per email verstuurd naar de donateurs met een ons bekend emailadres. Via de email kunnen wij u ook eenvoudig tussentijds informeren over bepaalde zaken. Inmiddels hebben we van ruim 50% van de donateurs een emailadres, maar we streven naar een veel hoger percentage. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u, indien u dat nog niet heeft gedaan (u heeft dan deze nieuwsbrief per post ontvangen), uw emailadres doorgeeft aan  secretariaatgroenesteeg@gmail.com. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Onze vernieuwde website www.begraafplaatsgroenesteeg.nl is door velen bekeken. Het jubileumjaar hielp daarbij natuurlijk een handje. In 2013 telden wij 98.434 hits. Kijkt u eens op onze site. U treft daar o.a. het jaarverslag 2013 aan. Binnenkort wordt ook het financieel verslag daar gepresenteerd.

Zondag 9 maart: IVN wandeling om 14.00 uur
Onder de deskundige leiding van enkele natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Wij verwachten dat dit jaar de eerste stinzenplanten, waaronder de voorjaarshelmbloem, alsmede  de  krokussen  en  helderblauwe  scilla's, die in groten getale op de begraafplaats voorkomen,  in  bloei  zullen  staan. Ongetwijfeld zal er op deze wandeling al heel wat van de prille lente te genieten zijn. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg.

Zondag 16 maart: vertoning film en foto’s van de ‘Herbegrafenis’ van Diederik van Leyden Gael
Op zondag 16  maart 2014 is de aula van 13.30 uur tot 16.00 uur geopend voor het publiek. Zowel om 14.00 uur als om 15.00 uur wordt de film vertoond van de ‘Herbegrafenis’ van Diederik van Leyden Gael van 2 november jl. Van 13.30 – 14.00 uur,  van 14.30 – 15.00 uur en van 15.30 – 16.00 uur kan men kijken naar een fotorapportage van zo’n 200 foto’s die op 2 november zijn gemaakt.

Zondag 13 april: lezing door Piet de Baar over Diederik van Leyden Gael
De voorjaarslezing zal op zondag 13 april om 14.30 uur worden gegeven door de heer P.J.M. (Piet) de Baar en heeft als onderwerp Diederik van Leyden Gael, de Redder van Leiden’
Korte samenvatting
Tijdens de herdenking van het tweehonderdjarig bestaan van begraafplaats Groenesteeg op 2 november jl. was Diederik van Leyden Gael de hoofdpersoon. In zijn tijd – hij overleed in 1846 – was hij een markant persoon. Als enig in leven gebleven kind van zijn steenrijke ouders was hij zo vermogend dat hij eigenlijk niet hoefde te werken. Lang is gedacht dat hij zijn leven vulde met wat vergaderen en het verzamelen van allerlei zaken, zoals gedrukte toneelstukken. Maar het onderzoek dat nodig was voor het samenstellen van een historisch verantwoorde begrafenisstoet heeft dat beeld behoorlijk genuanceerd. Behalve vergadertijger, netwerker en verzamelaar was hij veel meer. Van enkele hofjes (hij zat in het bestuur van maar liefst vijf hofjes) was hij administrerend regent; zeg maar secretaris-penningmeester. Bij de Leydsche Spaarbank was hij Commissaris; hij was lid van de Gemeenteraad, een tijdlang Hoogheemraad van Rijnland, en ga zo maar door. Ook op cultureel en kerkelijk gebied was hij actief. Maar zijn belangrijkste werkzaamheid was toch wel dat hij (mede)directeur was van een Administratiekantoor van waardepapieren, met name Staatsschuld, waar miljoenen in omgingen. Kortom, hij was een spin in een heel groot vooral financieel web. Op al deze aspecten zal in de lezing worden ingegaan.

Kort CV spreker
Piet de Baar werkte meer dan veertig jaar bij het Gemeentearchief Leiden (later Regionaal Archief Leiden en Erfgoed Leiden en Omgeving) in diverse functies. Daarbij ontwikkelde hij zich dankzij een goed geheugen tot een vraagbaak over de geschiedenis van Leiden en omstreken in ruime zin. Verder was en is hij actief in diverse besturen en redacties van oudheidkundige clubs. Als donateur van onze stichting is hij ook zeer geïnteresseerd in Groenesteeg en werkte hij mee aan de herdenking vorig jaar.
Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Zondag 4 mei: Rondleiding ‘Vrouwen op de Groenesteeg’
Op zondag 4 mei wordt tussen 13.30 uur en 16.00 uur, de aula weer opengesteld voor het publiek. Er worden documentaires over de begraafplaats vertoond en om 14.00 uur is er een rondleiding over de begraafplaats. De rondleiding gaat langs de graven van een aantal meer en minder bekende vrouwen, die op Groenesteeg zijn begraven of daarmee een bepaalde band hebben. Hiertoe behoren: Anna Elisabeth Groll, Wilhelmina Henriëtte Temmink, Hester van Dissel, Janneke Schaaff-in ’t Veld, Goeie Mie, Anna van Gogh-Carbentus, Martina Cornelia Lindo, Johanna Catharina van Manen, Johanna Drost en Anna Schulz Lessig.

Restauratie begraafplaats vanaf april 2014
Op dit moment wordt druk gewerkt aan de voorbereiding voor een nieuwe restauratie van de begraafplaats. De vorige, zeer grondige, restauratie was twintig jaar geleden. De begraafplaats blijft vervallen, maar we willen het verval zoveel mogelijk terugdringen. Zo erg als twintig jaar geleden is het verval niet, maar het is toch dringend nodig een aantal zaken aan te pakken. Gelukkig heeft de gemeente een budget beschikbaar gesteld om dit te kunnen doen.
Op dit moment wordt de huidige situatie geïnventariseerd en wordt bepaald wat er zal gebeuren. Vanaf april hopen we daadwerkelijk te kunnen starten met deze restauratie, waarvoor een maand of negen is uitgetrokken. We trachten de begraafplaats open te houden en onze rondleidingen te laten doorgaan. We houden u op de hoogte.
Er is een projectgroep die de renovatie begeleid. Namens de stichting maken Anneke Jesse en Lodewijk Kallenberg hiervan deel uit.

Oproep voor vrijwilligers
Wij hebben behoefte aan extra vrijwilligers. Dankzij de succesvolle jubileumactiviteiten is er veel meer belangstelling voor de begraafplaats Groenesteeg. Daarnaast heeft het bestuur plannen om enkele nieuwe zaken op touw te zetten.
We zoeken vrijwilligers voor:
-   gastvrouwen tijdens de openstellingen;
-   gidsen om rondleidingen te verzorgen;
-   onderhoud aan het groen op de begraafplaats;
-    speurders om in archieven of elders dingen op te sporen en na te trekken;
-   fotografen om regelmatig wat foto’s te maken.
Indien u bereid bent om ons op enigerlei wijze van dienst te willen zijn als vrijwilliger, wilt u dit dan kenbaar maken bij de secretaris Lodewijk Kallenberg (email naar  secretariaatgroenesteeg@gmail.com of telefonisch
071-5891226). Ook als u dit nog niet definitief wilt toezeggen maar het eerst een tijdje wilt proberen, dan vernemen wij dat graag.


Vorige Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief nummer 59 december 2013
Nieuwsbrief nummer 58 september 2013
Nieuwsbrief nummer 57 mei 2013
Nieuwsbrief nummer 56 januari 2013
Nieuwsbrief nummer 55 augustus 2012
Nieuwsbrief nummer 54 april 2012
Nieuwsbrief nummer 53 januari 2012
Nieuwsbrief nummer 52 augustus 2011
Nieuwsbrief nummer 51 april 2011
Nieuwsbrief nummer 50 januari 2011
Nieuwsbrief nummer 49 augustus 2010
Nieuwsbrief nummer 48 april 2010
Nieuwsbrief nummer 47 januari 2010
Nieuwsbrief nummer 46 augustus 2009
Nieuwsbrief nummer 45 maart 2009
Nieuwsbrief nummer 44 januari 2009
Nieuwsbrief nummer 43 oktober 2008
Nieuwsbrief nummer 42 september 2008
Nieuwsbrief nummer 41 mei 2008
Nieuwsbrief nummer 40 februari 2008
Nieuwsbrief nummer 39 september 2007
Nieuwsbrief nummer 38 juni 2007
Nieuwsbrief nummer 37 maart 2007
Nieuwsbrief nummer 36 oktober 2006
Nieuwsbrief nummer 35 augustus 2006

 

Actueel

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

Klik hier voor het archief van de oudere nieuwsbrieven.