Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitters:
Mr.M. Rutgers van der Loeff
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief    No 35 augustus 2006

BESTUURSMUTATIE
In verband met het bereiken van de daartoe door hem gestelde leeftijd heeft onze voorzitter Prof. Dr H.W. van Soest de wens te kennen gegeven om af te treden als voorzitter en als bestuurslid. In de bestuursvergadering van 7 augustus j.l. heeft hij de voorzittershamer en de sleutels van de Begraafplaats overgedragen aan zijn opvolger Dr H.A.M.M. Meijer links op de foto. Prof. Van Soest is 13 jaar voorzitter geweest en heeft de Stichting, die ruim een jaar voor zijn aantreden was opgericht, dankzij zijn voortreffelijke bestuurskwaliteiten, uitgebouwd van een schuchter initiatief tot een bloeiende organisatie, die in de loop der jaren veel heeft bereikt voor het behoud van de begin jaren ī90 gerestaureerde begraafplaats. Zijn onuitputtelijke kennis van de geschiedenis van de begraafplaats en over velen van hen die daar begraven zijn, maakte hem niet alleen een boeiend spreker tijdens donateursbijeenkomsten, maar verleende hem ook gezag als er met officiŽle instanties gesproken moest worden. Maar ook de "gewone" activiteiten, zoals de maandelijkse openstelling van de aula verrichtte hij met veel plezier, zoals degenen die op 6 augustus j.l.de aula bezochten, zullen beamen. Bij deze activiteit werd hij altijd met groot enthousiasme bijgestaan door zijn echtgenote, die de stichting eveneens veel dank verschuldigd is. Het was voor het bestuur dan ook een eer en een genoegen om beiden een blijk van waardering aan te bieden en daarnaast Prof Van Soest te benoemen tot ere voorzitter. Wij hopen de heer en mevrouw Van Soest nog vaak te mogen begroeten op de donateursbijeenkomsten en bij de maandelijkse openstelling, waaraan zij hun medewerking, nu als vrijwilliger, hebben toegezegd. In dezelfde bestuursvergadering mochten wij de nieuwe voorzitter, de heer dr H.A.M.M. (Har) Meijer begroeten. Dr Meijer (gehuwd, 2 kinderen en drie kleinkinderen) is geboren te Leiden in 1941. Hij behaalde het diploma Gymnasium Ŗ aan het Bonaventura College in 1961.Vervolgens studeerde hij medicijnen aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij in 1968 zijn artsdiploma behaalde. Sindsdien is hij tot eind augustus 2006 huisarts geweest. De sportgeneeskunde en vooral de verloskunde hadden zijn bijzondere belangstelling. Hij promoveerde in 2005 op een proefschrift " Het vuil, de Stad en de Dokter".Het is een onderzoek naar het functioneren van de Stadsgenees- en -heelkundigen ten tijde van en in verband met de cholera-epidemieŽn in Leiden in de negentiende eeuw. Maar daarnaast verscheen veel lichtvoetiger proza zoals columns en de verhalenbundels Kopstoot, Val dood, Altijd de klos en een roman De blauwe dood van zijn hand. Op maatschappelijk terrein bekleedde hij voorzittersfuncties bij verschillende sportver-enigingen. Daarnaast was hij 25 jaar bestuurslid van de 3 Octobervereeniging. Op grond van zijn vele verdiensten werd hem op 2 oktober 1995 door de Stad Leiden het ereburgerschap verleend. Het bestuur is verheugd in dr Meijer een ervaren bestuurder te hebben gevonden, die bijzonder bekend is met de geschiedenis van de 19e eeuw in Leiden, de periode waarin veel bekende Leidenaars hun laatste rustplaats aan de Groenesteeg vonden

ACTIVITEITEN
Hierna volgt een overzicht van de activiteiten in de maanden september en oktober 2006 op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijn 15 en 17 (halte Zijlsingel) In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.

Zondag 3 september, 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Er zullen enkele bestuursleden aanwezig zijn, die onder meer de vertoning van videofilms en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats zullen verzorgen. Ook zullen zij vragen van bezoekers beantwoorden. Koffie thee en frisdrank verkrijgbaar. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant. N.B. Op 3 september is er geen Minimuseum (zie 1 oktober)

Zondag 24 september, 14.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN)
Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden, die in het teken zal staan van de naderende herfst. Naast de late zomerbloemen zullen de eerste herfstkleuren te bewonderen zijn, maar ook enkele herfstbloeiende gewassen, zoals de herfsttijloos (Colchicum Autumnale), een fraai, paars bloeiend bolgewas, en diverse paddestoelen. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het Bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan.

Zondag 1 oktober, 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA en MINIMUSEUM. Zie zondag 3 september. Daarnaast bieden wij tijdelijk gastvrijheid aan het Minimuseum (wegens verbouwing van hun tentoonstellingsruimte), met een boeÔende tentoonstelling over de buurt rond de Groenesteeg in vroeger dagen. Een extra reden om ons weer eens (met familie en vrienden) te bezoeken! Koffie thee en frisdrank verkrijgbaar.

Zondag 22 oktober, 15.00 Lezing door Dr H.A.M.M. Meijer voor donateurs en hun genodigden.
Onze nieuwe voorzitter, Dr H.A.M.M. Meijer, zal op 22 oktober a.s. een lezing houden. Na afloop van de lezing kan, onder het genot van een hapje en een drankje afscheid als voorzitter worden genomen van Prof. Van Soest en kan kennis worden gemaakt met zijn opvolger. Wij hopen dat veel donateurs van de gelegenheid gebruik zullen maken om deze in velerlei opzicht bijzondere middag bij te wonen. Voor deze bijeenkomst ontvangt U nog een afzonderlijke uitnodiging. Maar reserveert U de datum al vast in Uw agenda?

ANDERE ZAKEN
Overleg met de gemeente Leiden
Op 14 september a.s. zal in de aula het gebruikelijke jaarlijkse overleg plaatsvinden met de voor de begraafplaats verantwoordelijke - dit jaar nieuwe - wethouder, de heer Mr J. Steegh. In de volgende Nieuwsbrief zullen wij verslag uitbrengen van deze bespreking.

Extreme droogte
Gedurende de hittegolven in juli liepen nogal wat monumentale bomen, waaronder de rode beuken, gevaar te verdrogen. Wij hebben de gemeente hierop gewezen, waarna voorzieningen zijn getroffen.