Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitters:
Mr.M. Rutgers van der Loeff
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 40 februari 2008  

Een overzicht van de activiteiten in de maanden maart en april (incl. begin mei) 2008 op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijn 15 en 17 (halte Zijlsingel) In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.
Voorts verwijzen wij U naar de mededelingen aan het eind van deze Nieuwsbrief.

Zondag 9 maart, 14.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN)
Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Evenals in 2007 beleven wij wij bij het schrijven van deze Nieuwsbrief een zachte winter. Wij verwachten dan ook dat dit jaar opnieuw de eerste stinzeplanten, waaronder de voorjaarshelmbloem en de vele helderblauwe scilla's, die in groten getale op de begraafplaats voorkomen, in bloei zullen staan; als het weer deze winter zo zacht blijft zal er op deze wandeling al heel wat van de lente te genieten zijn. De wandeling is overigens op zichzelf reeds een genoegen, nu de Gemeente Leiden deze winter de paden en de draailus (z.g. rotonde) van fraai nieuw grind heeft voorzien. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het Bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan. Ook Uw familie en vrienden zijn van harte welkom.

Zondag 30 maart, 15.00 uur: lezing door de heer Herman Amptmeijer getiteld LEEMBRUGGEN OP GROENESTEEG.
In vak A van Groenesteeg bevindt zich (graf No 15, deksteen helaas tekstloos of onleesbaar) het familiegraf Leembruggen. De wat oudere Leidenaars kennen die naam nog wel van het grote complex van de wolfabriek Clos&Leembruggen, aan weerszijden van de Langegracht vlakbij de Mare, met een nevenvestiging in de Ververstraat en nog verder in het verleden een vestiging op de Lammermarkt. In 1979 was het ook met deze oer-Leidse (opgericht 1766) firma gedaan.
Hoewel de familie Leembruggen (Clos was al snel uit beeld verdwenen) zich ook met andere industriŰle en handelsactiviteiten bezig hield konden ze met recht als textielbaronnen worden aangemerkt. Een lid van die familie is het gelukt een echte baronstitel te verkrijgen, maar tegen een hoge prijs. Zijn afstammelingen hebben daarom weer afgezien van die adellijke titel. Na 1900 woonde de familie niet meer in Leiden hoewel er nog wel enige tijd in het familiegraf begraven werd.
Het bestuur is verheugd dat de heer Herman Amptmeijer bereid is gevonden over deze familie, en dan met name in de negentiende eeuw, op 30 maart a.s. een inleiding te houden. De heer Amptmeijer is, samen met wijlen Dirk-Jaap Noordam, schrijver van "Een geadelde textielbaron in Leiden. Cornelis Johannes Leembruggen 1838-1905", in het Leids Jaarboek van 2005 en 2006. Andere publicaties van zijn hand gaan over politiek en bestuur in de Negentiende Eeuw, de Leidsche Duinwater Maatschappij en over wandelen in de omgeving van Leiden. De heer Amptmeijer is oud-raadslid en oud-ambtenaar van de gemeente Leiden. Na afloop van deze ongetwijfeld zeer interessante lezing is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Het bestuur hoopt ook dat ook deze keer weer vele donateurs en hun genodigden de lezing zullen bijwonen.

Zondag 6 april en zondag 4 mei 13.00 tot 16.00 uur OPENSTELLING AULA.
Er zullen enkele bestuursleden aanwezig zijn, die onder meer de vertoning van videofilms en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats zullen verzorgen. Ook zullen zij vragen van bezoekers beantwoorden. Koffie en thee verkrijgbaar. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

Zoals hierboven vermeld wordt deze activiteit (vrijwel) uitsluitend door bestuursleden verricht; gezien de geringe omvang van het bestuur is de openstelling daarom beperkt tot de eerste zondag van de maanden april t/m oktober. Als wij van de medewerking van een aantal vrijwilligers verzekerd waren, zou deze belangrijke activiteit (waarbij zich dikwijls nieuwe donateurs aanmelden) kunnen worden uitgebreid. Indien U enkele malen per jaar zoudt willen meewerken, meldt U zich dan s.v.p. bij de secretaris (voor gegevens zie de kop van deze Nieuwsbrief.

BESTUURSMUTATIE.
Mevrouw E. Koudijs-Rijerse, die acht jaar lid van het bestuur is geweest, heeft in verband met verhuizing bedankt. Zij woonde tegenover de begraafplaats in de Groenesteeg en heeft hierdoor gedurende een reeks van jaren met grote trouw (informeel) toezicht kunnen houden op de begraafplaats en als zodanig eventuele schade en noodzakelijk onderhoud direct kunnen signaleren. Het bestuur is Mevrouw Koudijs hiervoor veel dank verschuldigd

CONTACTEN MET DE GEMEENTE LEIDEN.
Zoals reeds hiervˇˇr vermeld heeft de Gemeente Leiden onlangs nieuw grind op de paden en de keerlus gestrooid, hetgeen het aanzien van de begraafplaats zeer ten goede komt. De ontwikkelingen m.b.t. de aula kunnen nog steeds als hoopvol worden bestempeld. Er is sprake van goede contacten met de Gemeente. Echter door de omstandigheden inzake de wijziging van de samenstelling van het college van Burgemeester en Wethouders in het najaar van 2007 is enige vertraging in deze ontwikkelingen opgetreden, zodat wij in dit stadium nog geen verdere mededelingen kunnen doen.

ANBI-status.
Met het oog op de gewijzigde wetgeving hebben wij contact opgenomen met de fiscus. De belastingdienst heeft onze stichting met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat contributies en giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en dat schenkingen en legaten niet onderworpen zijn aan successierecht.Namens het bestuur,
A.C. Cornelissen, secretaris