Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitters:
Mr.M. Rutgers van der Loeff
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 39 september 2007   

Een overzicht van de activiteiten in de maanden september en oktober 2007 op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijn 15 en 17 (halte Zijlsingel) In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.
Bij alle openbare activiteiten zijn koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar.
Voorts verwijzen wij U naar de mededelingen aan het eind van deze Nieuwsbrief.

Zondag 2 september, 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Er zullen enkele bestuursleden aanwezig zijn, die onder meer de vertoning van videofilms en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats zullen verzorgen. Ook zullen zij vragen van bezoekers beantwoorden. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

Zondag 23 september, 14.00 uur Natuurwandeling (organisatie IVN)
Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden, die in het teken zal staan van de naderende herfst. Naast de late zomerbloemen zullen de eerste herfstkleuren te bewonderen zijn, maar ook enkele herfstbloeiende gewassen, zoals de herfsttijloos (Colchicum Autumnale), een fraai, paars bloeiend bolgewas, en diverse paddestoelen. Nu op een zeer warme april een nogal natte en frisse zomer is gevolgd zal de plantengroei dit jaar ongetwijfeld afwijken van wat we op de september-wandeling gewend zijn en zal de natuur wel enkele verrassingen voor ons in petto hebben!
Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan.

Zondag 7 oktober 13.00 tot 16.00 uur OPENSTELLING AULA.
Zie zondag 2 september


Zondag 28 oktober, 15 uur, lezing met lichtbeelden door Prof. dr J.J. Witkam getiteld SNOUCK HURGRONJE IN MEKKA.
Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936), die dit jaar in de media en anderszins in de belangstelling staat, ter gelegenheid van het feit dat hij 150 jaar geleden werd geboren, is een van de vele belangrijke 'bewoners' van Begraafplaats Groenesteeg (gemetseld graf 168b). Een van de pijlers van welhaast legendarische faam ontleende hij onder meer aan zijn reis naar Jeddah en Mekka in 1884-1885 en het boek over Mekka dat hij in 1888-1889 publiceerde. Waarom ging Snouck Hurgronje naar Mekka, hoe kwam hij daar en wat deed hij daar? En op welke manier bleef Mekka gedurende zijn hele leven voor hem belangrijk?

"Op deze en andere vragen zal spreker proberen een antwoord te geven", aldus de inleider in de ons toegezonden korte inhoud van de voordracht. Het bestuur twijfelt er niet aan dat deze poging zal slagen, gezien de grote kennis van professor Witkam, die sinds 2001 als hoogleraar is verbonden aan de afdeling Talen en Culturen van het Islamitisch Midden Oosten van de Universiteit Leiden. Professor Witkam die zes talen spreekt (waaronder Arabisch en Perzisch) en nog eens acht andere kan lezen, publiceerde talloze boeken en artikelen over de islamitische wereld. Tevens was en is hij lid van een aantal internationale genootschappen en studiegroepen over het Midden Oosten en de islam en maakte hij veel reizen naar dat gebied. Het bestuur hoopt dan ook nu weer, mede gezien het actuele belang van het onderwerp, veel donateurs en hun genodigden te mogen begroeten. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

CONTACTEN MET DE GEMEENTE LEIDEN.
De Gemeente heeft schriftelijk toegezegd de steen van de familie Schlegel, die bij het maaien was beschadigd, op haar kosten te laten herstellen.Tevens kunnen wij melden dat de ontwikkelingen m.b.t. de aula als hoopvol kunnen worden bestempeld en dat sprake is van goede contacten met de Gemeente. Wij kunnen echter in dit stadium nog geen verdere mededelingen doen.

DONATEURSWERVING
Naar aanleiding van de oproep in onze vorige Nieuwsbrief mochten wij een aantal nieuwe donateurs begroeten. Wij heten hen van harte welkom. Een woord van dank aan de "aanbrengers"! Wellicht is dit voor anderen een stimulans om ook een donateur te werven? Donateur kan men worden door overmaking van (minimaal) 12,- op onze girorekening 4285277 ten name van Sticht. Instandh. Begr.pl. Groenesteeg te Leiden onder vermelding van Nieuwe Donateur. Bij voorbaat dank !

TENSLOTTE
Dit is al weer de laatste Nieuwsbrief van 2007. In de winter vinden geen activiteiten voor de donateurs plaats. Wij hopen U volgend jaar maart te kunnen berichten over de activiteiten in het voorjaar van 2008. Mocht er belangrijk nieuws zijn m.b.t. de aula dan zullen wij U dat uiteraard tussentijds melden.

Namens het bestuur,
A.C. Cornelissen, secretaris