Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitters:
Mr.M. Rutgers van der Loeff
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 44 januari 2009  

Het Bestuur wenst de donateurs een in alle opzichten voorspoedig 2009 toe! Hierbij zenden wij U een overzicht van de activiteiten in de maanden januari en februari (incl. begin maart) op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijn 13 (halte Zijlsingel) N.B. Let op gewijzigd busnummer en gewijzigde route. In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden

Zondag 11 januari, 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Dankzij de hulp van een onzer vrijwilligsters kunnen wij ook in de winter deze activiteit voortzetten.
Wij hopen dat zich nog meer vrijwilligers voor deze activiteit zullen aanmelden bij onze secretaris (adres en telefoonnummer zie de kop van deze Nieuwsbrief) Er zal, naast deze vrijwilligster ook een bestuurslid aanwezig zijn. Zij zullen onder meer de vertoning van videofilms en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats verzorgen en vragen beantwoorden. Voorts zijn uitgaven van de Stichting en andere boeken en kaarten te koop, voor donateurs tegen gereduceerde prijs; bijvoorbeeld, dankzij een geste van de Gemeente, het onlangs door de Gemeente Leiden uitgegeven boekje "Leidse Longen" (over de bomen in Leiden, o.a. op de begraafplaats Groenesteeg) voor € 7 (prijs voor niet-donateurs € 10). Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant

Zondag 1 februari, 14.30 uur in de AULA, lezing door Prof. dr F.J.A.M. (Fik) Meijer, getiteld: "KUNNEN WIJ IETS LEREN VAN DE INTEGRATIEPROBLEMATIEK IN DE GRIEKSE EN ROMEINSE WERELD?"
De woorden integratie, discriminatie, xenophobie, allochtonen en autochtonen vullen bijna dagelijks de kranten. Dat het Griekse en Romeinse woorden zijn die verwijzen naar een oude vreemdelingenproblematiek is minder bekend. In zijn lezing gaat Prof. Meijer na hoe de Grieken andere volkeren, die ze voornamelijk van afstand kenden, langs de meetlat van hun eigen normen en waarden legden. De overwinningen op de Perzen sterkten hen in hun idee dat ze superieur waren en voorbestemd waren om te heersen en dat de niet-Grieken gedoemd waren tot onderdanigheid. De Romeinen namen de door de Griekse intellectuelen geformuleerde visies op vreemdelingen over. Ze gingen uit van hun eigen superioriteit en onderdrukten de onderworpenen. Legio is het aantal opmerkingen waarin de Romeinen zich neerbuigend over vreemde volkeren uitlaten. Geleidelijk sleten de scherpe kantjes tussen overwinnaars en overwonnenen echter af en begonnen provincialen Rome te zien als het centrum van een groot rijk dat hun veel te bieden had. Rome werd een smeltkroes van volkeren. Er ontwikkelde zich een acculturatieproces, waarin vreemdelingen zich aanpasten aan de Romeinse samenleving. Maar de verwijten van de autochtone Romeinen bleven opklinken. Ook in het rijk groeiden Romeinen en vreemden naar elkaar toe, hoewel zich herhaaldelijk grote spanningen voordeden, zich ontladend in opstanden en een hard antwoord van de Romeinen.
Prof.dr. Fik Meijer is emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In december 2008 verscheen zijn boek Bejubeld en verguisd. Helden en heldinnen in de oudheid. Het bestuur is verheugd dat een zo bekende en boeiende spreker als prof Meijer bereid is gevonden ons jaarlijkse culturele evenement over een niet de begraafplaats betreffend onderwerp te verzorgen. Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Het bestuur hoopt dat ook deze keer weer vele donateurs en hun genodigden de lezing zullen bijwonen.

Zondag 8 februari en zondag 1 maart. 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Zie zondag 11 januari.

Zondag 8 maart, 14.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN)
Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Wij verwachten dat dit jaar de eerste stinzeplanten, waaronder de voorjaarshelmbloem en de vele helderblauwe scilla's, die in groten getale op de begraafplaats voorkomen, in bloei zullen staan; ongetwijfeld zal er op deze wandeling al heel wat van de lente te genieten zijn. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het Bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan. Ook Uw familie en vrienden zijn van harte welkom.

EVENEMENTEN IN NOVEMBER EN DECEMBER.
Zowel tijdens de Leidse Geschiedenisdag op 8 november j.l. in de Hooglandse kerk als bij de lezing van dr De Bruyne op 16 november mochten wij ons in een grote belangstelling verheugen. Wij konden bij deze evenementen in totaal circa 20 nieuwe donateurs inschrijven. De fotowedstrijd was een groot succes (uitslag zie hieronder). Ook de openstelling van de aula in december werd druk bezocht. Dr De Bruyne heeft een exemplaar van de prachtige DVD over Floris Verster aan ons toegezegd, zodat wij deze bij allerlei gelegenheden zullen kunnen vertonen. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.

CONTACTEN MET DE GEMEENTE.


UITSLAG FOTOWEDSTRIJD.
Uit meer dan 150 foto's koos de jury de foto van Koos Davidse als winnaar en de foto van Kik van der Hoeven voor een tweede prijs terwijl de foto van Wibert Devilee een derde prijs kreeg. De foto's van Koos Davidse en Kik van der Hoeven zijn onder copy right beschikbaar gesteld. Als u op de naam klikt kunt u de foto zien. De foto's worden thans in de aula tentoongesteld. Voor meer informatie zie onze website

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
A. Cornelissen, secretaris,