Stichting tot instandhouding van de
Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitters:
Mr.M. Rutgers van der Loeff
Prof. Dr H.W. van Soest

Nieuwsbrief No. 43 oktober 2008  

Zoals wij U in Nieuwsbrief 42 schreven heeft het bestuur, gezien de matige belangstelling voor o.a. lezingen in het zomerseizoen, besloten deze en diverse andere activiteiten voortaan in het winterseizoen te organiseren. Als eerste uitvloeisel van dit besluit zal de najaarslezing plaatsvinden op 16 november (zie hierna) en wordt de openstelling van de aula 's winters voortgezet, terwijl ook lezingen zijn gepland in januari en maart 2009. In het voorjaar en de zomer zal het accent voortaan meer liggen op rondleidingen, openstelling van de aula e.d. Hierbij zenden wij U het overzicht van de activiteiten in de maanden november en december, die met uitzondering van de Podiumdag (8 november) op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden zijn gepland. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. De aula is bereikbaar met buslijn 15 en 17 (halte Zijlsingel; N.B. Let U svp begin december op de nieuwe dienstregeling en eventueel nieuwe busroute). In de directe omgeving zijn parkeermogelijkheden.

Zondag 2 november, 13.00 tot 16.00 uur: GEEN OPENSTELLING AULA.
In verband met de voorbereiding voor de Podiumdag op 8 november is er geen openstelling van de aula op 2 november.

Zaterdag 8 november 9.30 TOT 17.00 UUR PODIUMDAG IN DE HOOGLANDSE KERK.
Tijdens deze "Leidse geschiedenisdag" zal vanuit onze stichting gedurende de gehele dag een stand worden bemand, waar boeken enz kunnen worden aangeschaft en voorlichting over onze stichting wordt gegeven. De prijzen van de fotowedstrijd zullen op het centrale podium worden uitgereikt om 13.30 uur door onze voorzitter, dr H.A.M.M. Meijer. De genomineerden voor een prijs of een eervolle vermelding ontvangen tevoren afzonderlijk bericht. De met een prijs of een eervolle vermelding bekroonde foto's en diverse andere inzendingen zullen tijdens de Podiumdag ter plaatse worden tentoongesteld en daarna in de aula op de permanente expositie. (zie: www.leidsegeschiedenisdag.nl)

Zondag 16 november 14.30 uur in de AULA: FILMVOORSTELLING EN LEZING DOOR DR W. DE BRUYNE OVER FLORIS VERSTER.
Op 16 november om 14.30 uur hoopt de bekende Leidse arts en amateur cineast dr W de Bruijne een lezing met film te houden getiteld Floris Verster, een begenadigd colorist (1861 - 1927). Deze documentaire, gemaakt door een werkgroep binnen de Leidse Video en Smalfilm Liga, is onlangs bekroond als beste documentaire van de regio West Nederland en dingt thans mee in de landelijke wedstrijd van de overkoepelende organisatie NOVA. De vertoning geschiedt door middel van een beamer. De film is een documentaire over het leven . van de beroemde Leidse kunstschilder Floris Verster. Het is geen kunsthistorische verhandeling, maar meer een verfilmd verhaal over zowel zijn jeugd, de periode van zijn ontwikkeling als schilder, als zijn tragisch einde in 1927 en zijn begrafenis op de begraafplaats Groenesteeg. De familie Verster bewoonde verschillende grote panden op het Rapenburg. Na hun huwelijk betrokken Floris Verster en Jenny Kamerlingh Onnes het buiten "Groenoord" aan de Haarlemmertrekvaart. De film is gemaakt naar een scenario van Dr Wout de Bruijne, die ook de montage deed, terwijl het camerawerk werd verzorgd door de gebroeders Harry en Fred Bakker. Na afloop van deze unieke lezing en filmvertoning is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Ook kan onder leiding van één van de bestuursleden een bezoek aan het familiegraf Kamerlingh Onnes/Verster worden gebracht. Het bestuur hoopt dat ook deze keer weer vele donateurs en hun genodigden de lezing zullen bijwonen.

Zondag 7 december, 13.00 tot 16.00 uur: OPENSTELLING AULA.
Dankzij de hulp van een onzer vrijwilligsters kunnen wij ook in de winter deze activiteit voortzetten. Wij hopen dat zich nog meer vrijwilligers voor deze activiteit zullen aanmelden bij onze secretaris (adres en telefoonnummer zie de kop van deze Nieuwsbrief) Er zal, naast deze vrijwilligster ook een bestuurslid aanwezig zijn. Zij zullen onder meer de vertoning van videofilms en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats verzorgen. Ook zullen zij vragen van bezoekers beantwoorden. Tijdens de openstelling zijn voorts uitgaven van de Stichting en andere boeken en kaarten te koop, voor donateurs tegen gereduceerde prijs. Zo kunnen wij, dankzij een geste van de Gemeente, zolang de voorraad strekt, de donateurs het onlangs door de Gemeente Leiden uitgegeven boekje "Leidse Longen" (over de bomen in Leiden, o.a. op de begraafplaats Groenesteeg) tegen gereduceerde prijs van € 7 aanbieden (prijs voor niet-donateurs € 10). Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

CONTACTEN MET DE GEMEENTE.
Helaas is er weinig nieuws te melden over de onderhandelingen tussen de gemeente en de Vereniging Hendrick de Keyser.
Het bestuur is verheugd dat burgemeester Lenferink heeft medegedeeld de begraafplaats in november te willen bezoeken.

BESTUURSMUTATIE.
Met veel genoegen deelt het bestuur mede dat Mevrouw A.A.(Anneke) Jesse bereid is gevonden de gelederen te versterken. Mevrouw Jesse wil zich graag in het volgende stukje aan U voorstellen:
Mijn naam is Anneke Jesse en sinds vier jaar woon ik weer in Leiden, mijn geboortestad. Ik heb 35 jaar in Amstelveen op het Keizer Karel College les gegeven in de vakken textiel, handenarbeid, kunstgeschiedenis en informatica. Het vak kunstgeschiedenis is op deze school met muziek of een beeldend vak altijd een eindexamenvak geweest. Een aantal jaren geleden werd ik er op gewezen dat op de Groenesteeg familie lag begraven. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid en ik ging op onderzoek uit. Ik trof toen een voor mij onbekend mooi stukje Leiden aan. Het leek wel of op de begraafplaats Groenesteeg de tijd had stil gestaan. Sinds 1 september maak ik deel uit van het bestuur van de Stichting Begraafplaats Groenesteeg. Ik kan mij heel goed vinden in de doelstellingen van het bestuur: behoud en promotie van de begraafplaats Groenesteeg.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
A. Cornelissen, secretaris,