Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Ere-voorzitters:
Mr.M. Rutgers van der Loeff
Prof. Dr H.W. van Soest

NIEUWSBRIEF Nr 37

Aan onze donateurs,
Hierbij zenden wij U een overzicht van de activiteiten in de maanden maart en april (incl. begin mei) 2007 op de v.m. Begraafplaats of in de Aula van de Begraafplaats, Groenesteeg 126 te Leiden. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor onze donateurs en hun genodigden. Voorts verwijzen wij U naar twee belangrijke mededelingen aan het eind van deze brief.

Zondag 11 maart, 14.00 uur: NATUURWANDELING (organisatie IVN) Onder de deskundige leiding van enkele Natuurgidsen van het IVN, afdeling Leiden, wordt een natuurwandeling over de begraafplaats gehouden. Gezien de zachte winter die wij bij het schrijven van deze Nieuwsbrief (medio februari) beleven, verwachten wij dat, meer dan in andere jaren, de eerste stinzeplanten, waaronder de voorjaarshelmbloem en de vele helderblauwe scilla's, die in groten getale op de begraafplaats voorkomen, in bloei zullen staan; als het weer deze winter zo zacht blijft zal er op deze wandeling al heel wat van de lente te genieten zijn ..Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. Het Bestuur beveelt deze interessante wandeling van harte bij U aan. Ook Uw familie en vrienden zijn van harte welkom.

Zondag 1 april 13.00 tot 16.00 uur OPENSTELLING AULA. Er zullen enkele bestuursleden aanwezig zijn, die onder meer de vertoning van videofilms. en, zo mogelijk, een rondleiding over de begraafplaats zullen verzorgen. Ook zullen zij vragen van bezoekers beantwoorden. Koffie en thee verkrijgbaar. Nodigt U ook Uw familie en vrienden uit? Een bezoek aan de begraafplaats is voor hen, naar wij hopen, evenzeer interessant.

Zondag 15 april, 15.00 uur lezing met dia's door de heer André CL. van Noort getiteld: WAT DEED ABRAHAM KUYPER INW ARMOND EN HOE ZAG DIÈ PLAATS ER TOEN UIT?
In onze Nieuwsbrief nr 33 van 1 maart 2006 meldden wij U de ontdekking van het grafvan de ouders van de bekende Nederlandse staatsman en theoloog Dr Abraham Kuyper (1837 - 1920), te weten ds Jan Frederik Kuyper (hervormd predikant, laatstelijk te Leiden) overleden.op 81 jarige leeftijd en begraven op 11 december 1882 in graf 244. en zijn echtgenote Henriette Hubèr, overleden op 78 jarige leeftijd en in hetzelfde graf begraven op 6 januari 1881. Voorts is een dochter, Henriette, J.F. op 25 oktober 1887 in dit graf bijgezet. In de Burgerlijke stand vanaf 1849 staat het gezin vermeld wonende Hogewoerd (destijds) 315. Abraham was toen scholier. Slechts weinigen weten echter dat Abraham in latere jaren een wel zeer bijzondere belangstelling voor Warmond aan den dag legde, hetgeen resulteerde in zijn huwelijk aldaar in 1863 met Johanna Hendrika Schaay, zowel voor de burgerlijke stand als voor de kerk. Naar aanleiding van dit feit zal de heer André van Noort, archivist werkzaam bij het Regionaal Archief Leiden, aan de hand van dia's een lezing over Warmond in de periode 1900 - 1940 geven. Hoe zag Warmond er in die periode uit? Was er na het huwelijk van Abraham in 1863 veel veranderd in het dorp aan De Leede? En wat heeft Abraham in Warmond gezien? Tevens zal een aantal copieën van stukken uit het Regionaal archief worden getoond, die door het bestuur, tijdens het onderzoek naar de familie Kuyper in hun Leidse tijd, zijn aangetroffen. André C.L. van Noort is voorzitter van het Historisch Genootschap Warmelda. Als geboren en getogen Warmonder houdt hij zich veel bezig met de historie van het dorp Warmond. Hij heeft er al veel over gepubliceerd (o.a. in het Leids Jaarboekje). Verder is hij sinds 2000 als archivist werkzaam bij het Regionaal Archief Leiden. Ook daar houdt hij zich met de geschiedenis van Warmond bezig. Er is in het Regionaal Archiefveel over Warmond te vinden. Denk maar aan het archief van het Huys te Warmont en de archieven van de Warmondse kloosters Mariënhaven en St. Ursula. Voor zijn aanstelling bij het Regionaal Archief Leiden volgde André een lerarenopleiding geschiedenis aan de Hogeschool Holland in Diemen. Na het afronden van deze studie ging hij voor een jaar naar de Archiefschool in Den Haag. Na het behalen van zijn diploma Archivistiek B inventariseerde hij de oude archieven van: diverse gemeenten in Zuid-Holland. André van Noort is, zo weten sommige bestuursleden al uit ervaring, een boeiende spreker die op kostelijk wijze over Warmond enKuyper kan vertellen: Het bestuur vertrouwt er dan-ook op.dat weer veel donateurs en hun genodigden in ~e aula aamvez~g zullen zijn:.Na afloop is er gelegenheid tot ~ napraten onder het genot van een hapje en een drankje, Ook kan tijdens de pauze of na afloop van de lezing het graf van de familie Kuyper worden bezocht, waarbij enkele bestuursleden U de weg zullen wijzen. Het is overigens te betreuren dat ons verzoek aan de Gemeente tot restauratie van het graf van de ouders van deze beroemde staatsman nog niet tot resultaten heeft geleid.

Zondag 6 mei 13.00 tot 16.00 uur OPENSTELLING AULA. Zie zondag 1 april.

BESTUURSMUTATIES.
Onze secretaris, de heer H.J. Heddema, heeft om persoonlijke redenen bedankt als bestuurslid. Het bestuur is de Heer Heddema erkentelijk voor hetgeen hij gedurende iijn bestuurslidmaatschap voor de Stichting en voor de begraafplaats heeft gedaan. Zo heeft hij er voor gezorgd dat de Stichting via het internet bereikbaar is. Ook zijn door hem nieuwe plattegronden in de vensters naast de ingang van de aula aangebracht. Het bestuur is' verheugd dat de heer-Heddemaals administrateur van onze website wil _ blijven functioneren eILoök een aantal andere werkzaamheden voor de Stichting' wil blijven doen. Het secretariaat zal voorshands worden waargenomen door de heren drs AComelissen (bestuursaangelegenheden) en P:C. Spaargaren (correspondentie).

OVERLEG MET GEMEENTE.
Het jaar 2006 dreigde voor de Stichting desastreus te' eindigen. Het Gemeentebestuur van Leiden bleek te hebben besloten de aula los van de begraafplaats te willen verkopen. Dit is in tegenspraak met de functie van de aula, die naar onze mening een ondeelbaar geheel vormt met de begraafplaats. Het werk van de Stichting kan uitsluitend worden voortgezet, wanneer de aula daarvoor beschikbaar blijft. Het bestuur beraadt zich dan ook over de stappen die kunnen worden genomen om het verlies van de aula te voorkomen. Tijdes de openstellingen en op de a.s. donateursmiddag zullen wij U van eventuele verdere ontwikkelingen op de hoogte brengen. (En uiteraard in de volgende Nieuwsbrief)

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur,
P.C. Spaargaren, secretaris a.i.